Створення: 27.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   В.о. Голови правлiння       Лучишин Олег Iгорович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Акцiонерне товариство закритого типу "Гiдромонтаж"
       Організаційно-правова форма емітента Закрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00114138
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 74900
        Населений пункт Нова Каховка
        Вулиця, будинок Фабрична, 1.
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 4-26-20, (05549) 4-26-20
        Електронна поштова адреса емітента 076_gidro@atrep.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) gidro.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.  
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випускiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiод дивiденди не виплачувались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку о товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiд Iнформацiя про загальнi збори вiдсутня у зв'язку з тим, що збори у звiтному перiодi не проводились. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi у зв'язку з тим, що така iнформацiя у звiтному перiодi не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування АТЗТ "Гiдромонтаж"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва ААВ № 685219
   Дата видачі 10.02.1994
   Орган, що видав свідоцтво ВК Новокаховської мiськради Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 1056235.10
   Сплачений статутний капітал 96.10

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХФ ПАТ "Кредитпромбанк"
   МФО банку 352651 Рахунок 26001460999
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   45.25.4 МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   "Будiвельнi та монтажнi роботи" АВ №489806 04.02.2010 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц 15..2.04.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   У звiтному перiодi: - середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 28 (осiб), - середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та за сумiсництвом - 4 (осiб), - працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осiб), Кошти на пiдвищення квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента у 2011р. не витрачались. По мерi необхiдностi проводиться навчання та переквалiфiкацiя працiвникiв пiдприємства.

  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н, д/н, , д/н   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   399 фiзичних осiб. д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Савченко Алла Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 26.03.2010 107 0.97352379219% 107 
   Заступник голови правлiння  Павлiш Павло Васильович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 10.12.2008 1 088 9.89900827950% 1 088 
   Голова наглядової ради  Головаха Юрiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 02.10.2008 38 0.34573742153% 38 
   Член наглядової ради  Головань Надiя Йосипiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 02.10.2008 66 0.60049131107% 66 
   Ревiзор  Малахова Любов Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 02.10.2008 34 0.30934400873% 34 
   Усього   2 460 22.38194886726 % 2 460 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Виконуючий обов'язки Голови правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лучишин Олег Iгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Машинобудiвний завод "Аметист", Голова правлiння
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 6)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 7) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 8) призначеннякiв фiлiй та представництв Товариства; 9) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 10)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Савченко Алла Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Авто-Електромаш", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Заступник голови правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Павлiш Павло Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1979
   Освіта Вища, Одеська нацiональна юридична академiя
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Авто-Електромаш", начальник юридичного вiддiлу
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Головаха Юрiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Дубровицька ХПФ, майстер котельної.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Головань Надiя Йосипiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1954
   Освіта Середня, Запорiжський iндустрiальний технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Запорiжгiдромонтаж", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Малахова Любов Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Державний племенний завод "Червоний чабан", зоотехнiк
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, д.18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Акцiонерне товариство закритого типу "Гiдромонтаж" засноване згiдно з рiшенням вiд 28.01.1994 р. № 1 засновникiв, членiв колективу орендного пiдприємства Южно-Українського монтажного управлiння "Гiдромонтаж".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство у своєму складi немає.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України, згiдно "Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi", затвердженого постановою Кабмiна України вiд 03.04.99р. № 250.
   Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на балансовому рахунку №10 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях. Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку "7 "Основнi засоби", затвердженного наказом Мiнфiна України вiд 27.04.2000 року "92, зареєстрованного в Мiнюстi України 18.05.2000 року за № 288/4509 основнi засоби роздiленi на групи.
   Знос основних засобiв облiковується на балансових рахунках133, 134, 135. Знос основних засобiв (нарахування амортизацiї)здiйснюється щоквартально методом зменшення остаточной вартостi.
   Текст аудиторського висновку ПП "Приватна аудиторська Фiрма "Аудит - М"
   ЄДРПОУ 23133117
   Свiдоцтво №1452 про внесення фiрми до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, видане 27.01.11 року
   Україна,73000, м. Херсон, тел.(0552)374498, моб.80662234948
   вул.Ак.Тарлє 4/2,к.77 E-mail:audit-m@ukr.net

   Аудиторський висновок
   (звiт незалежного аудитора)
   про фiнансову звiтнiсть Акцiонерного товариства закритого типу
   "Гiдромонтаж" за 2011 рiк.
   Аудиторська фiрма "Аудит-М", провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв акцiонерного товариства закритого типу "Гiдромонтаж", що включають Баланс станом на 31.12.2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiднному законодавству, встановленним нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення пiдприємства.
   Аудиторська перевiрка проводилася згiдно вимог розроблених вiдповiдно до законiв України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" , "Про господарськi товариства", "Про аудиторську дiяльнiсть", згiдно МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, а також вiдповiдно з вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360 та змiнами до Положення №1482 вiд 20.10.2011 року ,ов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв , якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
   Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.
   Перевiрка спланована та проведена з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що надана фiнансова звiтнiсть немає суттєвих помилок, якi можуть привести до змiни рiшення користувачiв цiєї звiтностi.
   Пiд час перевiрки були використанi такi документи:
   - Баланс станом на 31 2011р.
   - Звiт про фiнансовi результати за 2011р.
   - Статут АТЗТ "Гiдромонтаж" .
   - Первинна документацiя за 2011р

   Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi АТЗТ "Гiдромонтаж" даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi та повноти вiдображення результатiв дiяльностi за 2011 рiк.
   Аудит планувався i проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включив вибiркову перевiрку числових показникiв i роз'яснень, що мiстяться у фiнансовiй звiтностi.
   Обсяг бухгалтерської перевiрки: бухгалтерський облiк, класифiкацiя i оцiнка всiх видiв активiв, зобов'язань, фiнансових результатiв ; адекватнiсть формування власного капiталу, його структури та призначення; повнота та вiдповiднансової звiтностi даним бухгалтерського
   облiку та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку; аналiз показникiв фiнансового стану пiдприємства.
   Основнi вiдомостi про емiтента:

   Повна назва: Акцiонерне товариство закритого типу "Гiдромонтаж",
   Код ЕДРПОУ - 00114138,
   Мiсцезнаходження - Херсонська обл., м. Н.Каховка, вул. Фабрична,1,

   Дата реєстрацiї: первинної - 10.02.1994 роцi, у виконавчому комiтетi Новокаховської мiської Ради Херсонської областi,
   Номер запису про включення до ЄДР - 1 501 120 0000 00546,
   Розрахунковий рахунок - № 26001460999 в ХФ ПАО Кредит промбанк, МФО- 352651,
   Основнi види дiяльностi: монтаж металевих конструкцiй Засновники (акцiонери) товариства: акцiонери фiзичнi особи громадяни України.

   Реєстратор цiнних паперiв - ТОВ "СКIФ" РПОУ - 32614167, лiцензiя видана ДКЦПФР серiя АВ № 362036 вiд 13.07.2007р , вид дiяльностi:" Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв". Мiсцезнаходження -73000, м. Херсон , вул. Петренко,буд.25.

   АТЗТ "Гiдромонтаж" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi статуту затвердженого зборами акцiонерiв (протокол № б/н вiд 31.03.2005 року).

   Бухгалтерський облiк ведеться на пiдприємствi безупинно, iз дня реєстрацiї i по дiйсний час. Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку господарських операцiй АТЗТ "Гiдромонтаж" вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 - ХIУ вiд 16 липня 1999 року, а також вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. З метою забезпечення єдиних принципiв, методiв та процедур, що використовуються пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi керiвництвом прийнято наказ "Про облiкову полiтику пiдприємства № 1 вiд 3 сiчня 2011 рокуерним товариством сформована облiкова полiтика, яка була незмiнною на протязi 2011 року.
   Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал товариства. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.

   Отриманi результати перевiрки в цiлому достатнi для виказування незалежної думки - стосовно об'рунтування та пiдтвердження фiнансової звiтностi, але мають мiсце певнi обмеження, а саме: аудитор безпосередньо не брав участь у проведеннi iнвентаризацiї активiв, i неможливостi пiдтвердити початковi залишки в балансi з причини того , що аудит проводився iншою аудиторською фiрмою, поточнi зобов'язання пiдприємства станом на звiтну дату перевищують чистi активи на 212,0 тис. грн.
   Цi умови, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може стати пiдставою для значних сумнiвiв в здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi , отже, пiдприємство може виявитись не здатним реи свої активи та виконати свої зобов'язання при звичайнiй дiяльностi. У фiнансових звiтах (та примiтках до неї) iнформацiя про цей факт не розкривається.

   Бухгалтерський облiк активiв товариства ведеться згiдно вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291, iз змiнами та доповненнями.
   Залишки на рахунках класiв 1-3 Плану рахункiв бухгалтерського облiку вiдображаються в роздiлах активу балансу.

   По класифiкацiї активи товариства складаються (тисяч гривень)
   Активи станом на станом на Рiзниця
   01.01.11р. 31.12.11р. (+,-)
   1. Необоротнi активи
   Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 58 85 +27
   Основнi засоби (залишкова) 417 329 -88
   Вiдстроченi податковi активи 9 30 +21
   2. Оборотнi активи в тому числi:
   Виробничi запаси 147 113 -34
   Готова продукцiя 1 1 орська заборгованiсть затовари,роботи,послуги 55 90 +35
   Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 10 16 +6
   Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 65 - -
   Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 2 - -
   Iншi оборотнi активи - 90 +90

   Показники статтi активу балансу АТЗТ "Гiдромонтаж" вiдповiдають даним бухгалтерського облiку активiв.
   Бухгалтерський облiк iнформацiї про зобов'язання та її розкриття в фiнансовiй звiтностi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р .
   У товариства "Гiдромонтаж" iснують довгостроковi та поточнi зобов'язання. В III роздiлi "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" на кiнець року складає - 119,0 тис. грн. (неповернута поворотна фiнансова допомога) , в IУ роздiлi пасиву балансу "Поточнi зобов'язання", котрi на початок звiтного перiоду (станом на 1 сiчня 2011 року) складали - 783,0тис.на кiнець звiтного перiоду (станом на 31.12. 2011 року) загальна сума збiльшилася до - 847,0 тис.грн., в тому числi:
   - кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги - 32,0 тис.грн.
   - поточнi зобов'язання по розрахунках:
   - з бюджетом - 19,0 тис. грн. - зi страхування - 739,0 тис. грн.(пiльговi пенсiї)
   - з оплати працi - 37,0 тис.грн.
   - iнш. поточнi зобов'язання - 20,0 тис. грн.
   В фiнансовiй звiтностi АТЗТ "Гiдромонтаж" вiдображенi признанi зобов'язання.

   Структура власного капiталу АТЗТ "Гiдромонтаж" слiдуюча:
   (тис. грн)
   Власнiй станом на станом на Рiзниця
   капiтал 01.01.11р. 31.12.11р. (+,-)
   1. Статутний капiтал 1056 -
   2 Iнший додатковий капiтал 248 248 -
   3. Резервний капiтал 60 60 -
   3. Непокритi збитки (1519) (1576) +(57)
   Разом: (155) (212) +(57)

   Структура власного капiталу складається iз статутного, додаткового та резервного капiталу збiльшеного на суму нерозподiлених прибуткiв звiтного перiоду.
   Власний капiтал АТЗТ "Гiдромонтаж" за 2011 рiк зменшився на 57 тис. грн. Значну частину власного капiталу займає статутний капiтал, додатковий та непокритi збитки минулих рокiв та звiтного року.. Статутний капiтал на протязi 2011 року не змiнився i складає - 1056,0 тис. грн.
   Розмiр статутного фонду встановлений зборами засновникiв в сумi -1056235,10 грн., роздiлений на 10991 шт. простих акцiй, номiнальною вартiстю 96 грн. 10 коп., на двiрки внесок в статутний фонд засновниками внесений повнiстю.
   Пiдтвердження правильностi i адекватностi визначення власного капiталу, його структури i призначення.

   Пiд власним капiталом, вiдповiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" мається на увазi частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань.
   Так, як сума активiв пiдприємства показана в балансi на 31.12.2009 року складає 754,0 тис. грн., а сума зобов'язань складає 966,0 тис. грн., то величина власного капiталу складає (-212,0) тис.грн.

   Для визначення вартостi чистих активiв, згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485, складено розрахунок вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 iз змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.996/3689. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства " Цивiльного кодексу України.
   Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2011 року складає (-212,0 тис. грн.) при статутному капiталi 1056,0 тис.грн., що є фактором, який свiдчить про фiнансову нестiйкiсть пiдприємства, iнтереси для його засновникiв та кредиторiв не захищенi, порушена стаття 155. Цивiльного Кодексу України .

   До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
   ( станом на 31.12.11 р. )
   1.Необоротнi активи 444,0 тис. грн
   - оасоби (залишкова вартiсть) 329,0 тис.грн.
   незавершенi капiтальнi iнвестицiї 85,0 тис.грн.
   - вiдстроченi податковi активи 30,0 тис. грн
   2. Оборотнi активи - 310,0 тис.грн.
   в т. ч. - виробничi запаси 113,0 тис.грн.;
   - готова продукцiя 1,0тис. грн
   - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 90,0 тис. грн
   - дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом 16,0 тис.грн.
   - iнш. оборотнi активи 90,0 тис. грн.

   До складу зобов`язань, що приймаються до розрахунку, включаються: ( станом на 31.12.11 р. )

   II. Довгостроковi зобов'язання 119,0 тис.грн.

   1У. Поточнi зобов`язання: 847,0 тис.грн.
   - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, посл32,0 тис. грн.
   - поточнi зобов'язання по розрахунках:
   - з бюджетом - 19,0 тис. грн.
   - зi страхування - 739,0 тис.грн.
   - з оплати працi - 37,0 тис.грн. - iнш. поточнi зобов'язання 20,0 тис. грн.

   Облiк та нарахування зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно вимогам та методам Положення(стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000 року.
   Облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999р. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
   Обторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999 року, чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi на дату балансу визначалась, на протязi резерв сумнiвних боргiв створений.
   Ми не отримали в повному обсязi документального пiдтвердження результатiв iнвентаризацiї дебiторської та кредиторської заборгованостi, що не дає можливостi пiдтвердити заборгованiсть з простроченим термiном позовної давностi.

   Вартiсть чистих активiв АТЗТ "Гiдромонтаж" станом на 31.12.11 року, склала (-212,0) тис. грн., при статутному капiтал товариства в 1056,0 тис.грн..


   Показники на 01.01.11 на 31.12.11р норматив

   Коефiцiєнти лiквiдностi
   1. Коеф.загальний (покрит.) 0,36 0,37 > 1
   2. Абсолют.лiквiдностi > 0 збiльшення
   3. Коеф.швидкої .лiквiдностi 0 0 0,6-0,8
   4.Коеф. фiн. стiйкостi. (5,8) (4,6) 0.5-1.0
   5.Коеф.фiн.незалежностi (0,2) (0,28) 0.5
   6.Коеф.використ.активiв - - 0,4 - 0,6
   7.Коеф.використ. власних коштiв - -
   8.Коеф. продаж - -
   Аналiз фiнансового стану АТЗТ" Гiдромонтаж"
   За результатами роботи пiдприємства в 2011 роцi, збитки склали 57,0 тис. грн. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi на початок року складав - 0,36 на кiнець звiтного перiоду - 0,37, що показує, скiльки гривень поточних активiв пiдприємства приходиться на одну гривню поточних зобов'язань i свiдчить про стан лiквiдностi активiв пiдприємства, при оптимальному показнику -2, який свiдчить про достатнiсть обiгових коштiв для покриття зобов'язань.
   Коефiцiєнт промiжної лiквiдностi на кiнець звiтного перiоду складає 0,23 i показує, що на 1 грн. поточної заборгованостi , пiдприємство має 0,23 грн. найбiльш лiквiдних активiв, при нормативi -1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на кiнець звiтного перiоду склав -0,, що говорить про вiдсутнiсть наявнiсть грошових коштiв для негайного вiдшкодування зобов'язань. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує скiльки залучених коштiв на 1 грн. власних коштiв, на кiнець року становить (-4,6) грн. Показники фiнансової стiйкостi характеризують структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступень фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi, є одним iз важливих показникiв фiнансового стану пiдприємства i показує на незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. на кiнець року вiн скл,29), при нормативi - 0,5. Частка власного капiталу у структурi пасивiв балансу становить (-28,1 %.) , що вказує на недостатню фiнансову стiйкiсть пiдприємства i вказує на його залежнiсть вiд запозиченого капiталу. Поточнi зобов'язання (роздiл IV) становлять 847 тис.грн. ,тобто 85,0 % у структурi запозиченого капiталу. Це свiдчить про незадовiльну структуру запозичених зобов'язань i iснуючий ризик втрати фiнансової стiйкостi.

   Iнформацiя про дiї що до фiнансово господарської дiяльностi звiтного року, можуть вплинути на фiнансовий стан емiтента, та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв визначених част. I. ст. 41. "Закону про цiннi папери та фондовий ринок".

   Для змiцнення фiнансового стану пiдприємства, необхiдно прийняти заходи до пiдвищення частки власних обiгових коштiв, до зниження запасiв, стягненню дебiторської заборгованостi, що дозволить мобiлiзувати фiнансовi ресурси необхiднi для забезпечення платоспроможностi i вiдшкодовуванню поточних зобов'язань, та iн.
   Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi в складi балансу АТЗТ "Гiдромонтаж", станом на 31.12.2011 року, а також перевiрку вiдповiдних звiтiв про прибутки i збитки, що минув на зазначену дату, згiдно з договором № 12 вiд 01.03.2012 року

   Аудиторська фiрма здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва № 01452, дiйсного до 2016 року , виданого за рiшенням АПУ вiд 27.01.2011 року № 227/3.

   Юридична адреса: 73000, вул. Академiка Тарлє 4/2, к.77, м Херсон. тел.0662234948. Перевiрка почата 01.03.2012 року i закiнчена 12.03.2012 року.


   Директор
   ПП ПАФ "Аудит-М" Малашков В.В.
   (Свiдоцтво АПУ № 1452) (Сертифiкат. № 1421)

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами дiяльностi товариства є монтаж металевих конструкцiй, здача в оренду офiсних та складських примiщень.

   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Значних придбань та вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основна проблема - наростаюча фiнансова криза в Українi, i як наслiдок, рiзке зменшення обсягiв виконаних робiт, обiгових коштiв, пiдвищення процентних ставок банкiв по кредитам.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 року не було фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства у звiтному перiодi здiйснювалось за рахунок власних коштiв.

   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Освоєння нових видiв дiяльностi. Здача в оренду офiсних та складських примiщень.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Станом на 31.12.2011р. судовi справи, стороною в яких виступає Товариство або його посадовi особи, вiдсутнi.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   417.000   330.000   0.000   0.000   417.000   330.000
     — будівлі та споруди   294.000   285.000   0.000   0.000   294.000   285.000
     — машини та обладнання   50.000   4.000   0.000   0.000   50.000   4.000
     — транспортні засоби   55.000   30.000   0.000   0.000   55.000   30.000
     — інші   18.000   11.000   0.000   0.000   18.000   11.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   417.000   330.000   0.000   0.000   417.000   330.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 1363 тис.грн., залишкова вартiсть - 329 тис.грн., знос - 1034 тис.грн. Обмежень щодо використання основних засобiв не має.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -212.000 -155.000
   1056.000 1056.000
   1056.000 1056.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-212.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1056.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1255 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 19.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 119.000  X X
   Інші зобов'язання X 828.000  X X
   Усього зобов'язань X 966.000  X X
   Опис: Всього поточних зобов'язань на 31.12.2011р.- 847 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, - 32 тис.грн.;
   - за розрахунками з бюджетом - 19 тис.грн.;
   - зi страхування - 739 тис.грн.;
   - з оплати працi - 3рн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 20 тис. грн.
    
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 0 0
   2 2010 0 0
   3 2011 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Не скликались  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створенi.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Так  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік Х    
   3 Раз на рік   Х  
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням Наглядової ради товариства в зв'язку з приведенням його дiяльностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Акцiонерне товариство закритого типу "Гiдромонтаж" За ЄДРПОУ 00114138
   Територія 74900, Херсонська область, д/н, Нова Каховка, Фабрична, 1. За КОАТУУ 6510700000
   Організаційно-правова форма господарювання Закрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 232
   Орган державного управління Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, Державна архiтектурно-будiвельна iнспекц За СПОДУ 7794
   Вид економічної діяльності "Будiвельнi та монтажнi роботи" За КВЕД 45.25.4
   Одиниця виміру Закрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 74900, Херсонська область, д/н, Нова Каховка, Фабрична, 1.
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 14 14
   Накопичена амортизація 012 14 14
   Незавершене будівництво 020 58 85
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 417 329
   Первісна вартість 031 1812 1363
   Знос 032 1395 1034
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 5 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 9 30
   Усього за розділом І 080 489 444
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 147 113
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 1 1
   Товари 140 0 0
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 55 90
   первісна вартість 161 417 452
   резерв сумнівних боргів 162 362 362
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 10 16
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 65 0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 2 0
   у т. ч. в касі 231 0 0
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 90
   Усього за розділом ІІ 260 280 310
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 769 754

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1056 1056
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 248 248
   Резервний капітал 340 60 60
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1519 -1576
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 -155 -212
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 141 119
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 141 119
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38 32
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 22 19
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 576 739
   з оплати праці 580 129 37
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 18 20
   Усього за розділом IV 620 783 847
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 769 754
   Примітки:
   На кiнець звiтного перiоду на балансi товариства налiчується активiв на суму 754 тис.грн. Необоротнi активi складають 444 тис.грн., що на 45 тис.грн. менше нiж на початок року. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 1363 тис.грн., знос - 1034 тис.грн.
   Оборотнi активи протягом 2011 року збiльшились на 30 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
   Розмiр власного капiталу товариства має вiд'ємну величину та на кiнець звiтного перiоду становить (-212) тис.грн. Статутний капiтал у 2011 роцi не змiнювався та становить 1056 тис.грн. Протягом року розмiр iншого додаткового капiталу залишився без змiн та становить 248 тис.грн. Резервний капiтал не змiнювався та становить 60 тис.грн. Непокритий збиток склав 212 тис.грн.
   Довгостроковi зобов'язання у товариства на кiнець року зменшились на 22 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець 2011 року становлять 847 тис.грн., що на 64 тис.грн. бiльше нiж на початок року та складаються з:
   кредиторської заборгованостi з, роботи, послуги - 32 тис.грн.
   поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 19 тис.грн.;
   зi страхування - 739 тис.грн.;
   з оплати працi - 37 тис.грн.;
   iншi поточнi зобов'язання - 20 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 887 1000
   Податок на додану вартість 015 148 167
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 739 833
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 517 1116
   Валовий:    
   — прибуток 050 222 0
   — збиток 055 0 283
   — Інші операційні доходи 060 224 273
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 514 470
   Витрати на збут 080 0 0
   Інші операційні витрати 090 357 277
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 0
   — збиток 105 425 757
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 420 140
   Фінансові витрати 140 0 0
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 51 44
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 0
   збиток 175 56 661
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 0
   — збиток 195 57 661
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 0
   — збиток 225 57 661
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 162 372
   Витрати на оплату праці 240 466 1460
   Відрахування на соціальні заходи 250 192 847
   Амортизація 260 47 105
   Інші операційні витрати 270 521 363
   Разом 280 1388 3147

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 10 99110 991
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 10 99110 991
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -5.1861-60.1401
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -5.1861-60.1401
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий збиток у сумi 57 тис. грн. При цьому дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився з 1000 тис. грн. до 887 тис. грн.
   В 2011 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) зменшились порiвняно з 2010 роком на 1759 тис. грн. Зменшились матерiальнi затрати на 210 тис.грн., витрати на оплату працi на 994 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 655 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 58 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати (р. 270) зросли на 158 тис. грн. Усього операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк склали 1388 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1684 1804
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 39
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 1
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 0 0
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 334 409
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 72 0
   Працівникам 105 481 728
   Витрат на відрядження 110 0 2
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 240 222
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 1 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 361 403
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 143 217
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 56 6
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 -4 -143
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -4 -143
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 0 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 209 85
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 207 0
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 10
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2 75
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 2 75
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -2 -68
   Залишок коштів на початок року 410 2 70
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 0 2
   Примітки:
   За звiтний перiод надходження вiд реалiзацiї продукцiї склали 1684 тис.грн.
   Витрачання на оплату товарiв(робiт, послуг) протягом звiтного перiоду зменшились та становлять 334 тис.грн., витрати на повернення авансiв становлять 72 тис.грн., працiвникам - 481 тис.грн., зобов'язання з ПДВ - 240 тис.грн., з податку на прибуток - 1 тис.грн., вiдрахування на соцiальнi заходи - 361 тис.грн. та iншi витрачання - 56 тис.грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод має вiд'ємну величину та склав (2) тис.грн.

  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 1056 0 0 248 60 -1519 0 0 -155
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 1056 0 0 248 60 -1519 0 0 -155
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -57 0 0 -57
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -57 0 0 -57
   на кінець року 300 1056 0 0 248 60 -1576 0 0 -212
   Примітки:
   Структура власного капiталу товариства складається iз статутного, додаткового та резервного капiталу збiльшеного на суму нерозподiлених прибуткiв звiтного перiоду.
   Власний капiтал АТЗТ "Гiдромонтаж" за 2011 рiк зменшився на 57 тис. грн. Значну частину власного капiталу займає статутний капiтал, додатковий та непокритi збитки минулих рокiв та звiтного року. Статутний капiтал на протязi 2011 року не змiнився i складає - 1056,0 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
   Разом 080 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 625 331 9 0 0 0 0 18 0 0 0 634 349 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 783 733 0 0 0 370 330 6 0 0 0 413 409 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 233 178 0 0 0 88 78 16 0 0 0 145 116 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 31 28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 31 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 64 53 0 0 0 0 0 2 0 0 0 64 55 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 76 72 0 0 0 0 0 2 0 0 0 76 74 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 1812 1395 9 0 0 458 408 47 0 0 0 1363 1034 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 51
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 7
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 27 27
   Разом 340 27 85

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 224 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 0 357
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 0
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 51
   Інші доходи і витрати 630 420 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 0
   Поточний рахунок банку 650 0
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 0
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 60 0 0 0 0 0 60
   Разом 780 60 0 0 0 0 0 60

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 39 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 3 0 0
   Паливо 820 7 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 8 0 0
   Будівельні матеріали 840 0 0 0
   Запасні частини 850 32 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 24 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 1 0 0
   Товари 910 0 0 0
   Разом 920 114 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 452 90 0 362
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 659
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 39
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 1
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 1
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 47
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0